Twoje zapytanie ofertowe jest puste...
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska: handlowiec, grafik, informatyk, webmaster.
Mile widziane osoby ze znajomością rynku oraz doświadczeniem w pracy w firmach BTL.
Warunki współpracy
AKTON, z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 54, 90-612 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000312541, z kapitałem zakładowym 60.000 PLN opłaconym w całości, nr NIP 727 273 43 81, nr Regon 100586913.

1. Postanowienia ogólne

1.1
Działalność firmy AKTON (w tym sporządzanie ofert i realizacja zamówień) prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz ustaleniami zawartymi w niniejszych „Warunkach współpracy”.

1.2
Odmienne warunki współpracy przedstawione przez Klienta w jego zamówieniach będą respektowane tylko w przypadku potwierdzenia ich przez AKTON w formie pisemnej.

1.3
W przypadku Klienta dokonującego po raz pierwszy zamówienia w firmie AKTON, które opiewa na kwotę wyższą niż 5000 PLN wymagane jest uprzednie dostarczenie następujących dokumentów:

  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • potwierdzenie nadania NIP
  • potwierdzenie nadania numeru REGON

2. Oferta i ceny

2.1
Oferta zaprezentowana na stronie internetowej www.akton.pl oraz w firmowych katalogach, ulotkach itp. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.2
Oferta firmy AKTON skierowana jest do przedsiębiorców.

2.3
Firma AKTON zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z ofert, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

2.4
Prezentowane ceny towarów i usług nie są cenami wiążącymi. Firma AKTON zastrzega sobie prawo do zmiany tychże cen min. ze względu na wahania kursowe, zmianę obowiązujących stawek celnych i podatkowych lub też w drodze udzielenia rabatu.

2.5
Wszystkie ceny zawarte w ofercie firmy AKTON są podawane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (są cenami netto).

2.6
Ceny prezentowanych produktów nie obejmują dodatkowych kosztów takich jak koszty znakowania (zdobienia) czy transportu.
Aby wstępnie wyliczyć koszty znakowania przy niektórych produktach można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie www.akton.pl.

2.7
Ceny podane automatycznie przez program na stronie internetowej www.akton.pl oraz ceny w firmowych katalogach, ulotkach itp. muszą być potwierdzone przez pracownika firmy AKTON na zasadach określonych poniżej

2.8
Klient drogą elektroniczną, faksową, telefoniczną, lub osobiście składa zapytanie ofertowe firmie AKTON
Aby było możliwe sporządzenie rzetelnej odpowiedzi, zapytanie powinno zawierać jak najbardziej dokładne określenie rodzaju produktu (najlepiej numer katalogowy), ilości, rodzaju znakowania, ilości miejsc znakowania, ilości kolorów nadruku (w przypadku nadruku).

2.9
Odpowiedź podpisana przez pracownika firmy AKTON, przesyłana jest do Klienta drogą elektroniczną bądź faksową.

2.10
Ustalenia zawarte w odpowiedziach na zapytania ofertowe Klienta wiążą AKTON przez 7 dni od momentu ich wysłania do Klienta chyba, że strony postanowią inaczej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

3. Zawarcie umowy

3.1
Umowę uznaje się za zawartą po spełnieniu poniższych warunków:

  • złożenie pisemnego zamówienia przez Klienta (może być drogą mailową lub faxem);
  • wysłanie Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” do podpisu;
  • odesłanie przez Klienta podpisanego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” drogą faxową w ciągu 2 dni od momentu jego otrzymania.

Zamówienie nabiera ważności z chwilą otrzymania przez firmę AKTON podpisanego przez Klienta „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia”.

3.2
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w "Warunkach współpracy".

4. Realizacja zamówienia

4.1
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez firmę AKTON podpisanego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia”.

4.2
Termin realizacji zamówienia ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie i umieszczany w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia”.

4.3
Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg od daty zaakceptowania przez Klienta projektu graficznego, według którego zamówiony towar zostanie oznakowany.

4.4
AKTON zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy z przyczyn siły wyższej nie ma faktycznej możliwości jego realizacji.

4.5
Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonane po uprzedniej pisemnej zgodzie firmy AKTON

4.6
Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili odebrania zamówionego towaru przez Klienta. Odebranie towaru następuje w magazynie firmy AKTON lub w momencie przyjęcia przesyłki kurierskiej, którą przesłany był towar lub w momencie dostarczenia towaru przez pracowników firmy AKTON Sp.J.

4.7
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia odebranego towaru. Jeśli nie zgłosi on żadnych uwag w ciągu 5 dni roboczych, uznaje się, że zamówienie zostało zrealizowane w pełni, należycie i zgodnie z umową.

5. Dostawa towaru

5.1
AKTON wysyła zamówiony towar na koszt Klienta, korzystając z usług firmy spedycyjnej, z którą ma aktualnie podpisaną umowę.

5.2
Dostawa towaru może odbywać się w sposób wskazany przez Klienta w zamówieniu i potwierdzony w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia”..

5.3
AKTON nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

5.4
AKTON nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas transportu zamówionego towaru z wyjątkiem sytuacji, w której uszkodzenie towaru nastąpiło jedynie z przyczyn wynikających z niewłaściwego opakowania towaru.

5.5
AKTON nie ubezpiecza zamówionego towaru, chyba, że strony w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia”. ustalą inaczej. Koszt ubezpieczenia pokrywa Klient.

5.6
Klient może odebrać zamówiony towar w siedzibie firmy AKTON tj. pod adresem: 90-612 Łódź, ul. Gdańska 54.

6. Płatność

6.1
Płatność dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez AKTON.

6.2
Termin i sposób zapłaty za zamówiony towar określony będzie w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia”.

6.3
W niektórych przypadkach przyjęcie zamówienia do realizacji może być uzależnione od dokonania przedpłaty przez Klienta w całości lub części ogólnej wartości zamówienia. W takiej sytuacji wystawiana jest faktura zaliczkowa.

6.4
Nieodebranie zamówionego towaru przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia należności za całość zamówionego towaru.

6.5
W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w terminie, AKTON może żądać zapłacenia od Klienta odsetek ustawowych od wartości zaległej płatności za każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

7. Reklamacje

7.1
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości odebranego towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty jego odebrania.

7.2
W przypadku stwierdzenia wad w ilości lub jakości odebranego towaru Klient zobowiązany jest złożyć reklamację firmie AKTON w formie pisemnej w terminie nie przekraczającym 5 dni od daty jego odebrania. Reklamacja powinna zawierać dokładne określenie wad towaru i w miarę możliwości zdjęcie wad towaru.

7.3
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie na koszt własny wadliwego towaru pod adres firmy AKTON

7.4
Po upływie terminów określonych w punkcie 7.1 i 7.2 wygasają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

7.5
AKTON rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji i sprawdzenia odesłanego towaru.

7.6
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), AKTON zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, AKTON zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.7
W przypadku uznania reklamacji Klient jest zobowiązany zwrócić wadliwy towar będący przedmiotem reklamacji na koszt AKTON

7.8
Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:

  • towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków lub napraw);
  • zgłoszono ją po upływie terminów opisanych w punktach 7.1 i 7.2;
  • jakość towaru jest zgodna z dostępnymi w AKTON wzorami towarów w chwili składania zamówienia przez Klienta.

7.9
Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu płatności.

8. Odpowiedzialność

8.1
AKTON nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

8.2
AKTON nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jeżeli zostało to spowodowane w wyniku czynników, do których powstania się nie przyczyniła oraz czynników zaliczanych do siły wyższej takich jak wojny, rozruchy, niepokoje publiczne, akty sabotażu, terroryzmu lub też huragany, epidemie, strajki itp.

9. Prawa autorskie

9.1
Wszystkie towary prezentowane na stronie www.akton.pl oraz w katalogach firmowych, ulotkach itp. są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

9.2
AKTON zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach promocyjnych i reklamowych własnej firmy.

9.3
Wszelkie prawa autorskie i pokrewne związane z towarem przysługują firmie AKTON chyba, że strony postanowiły inaczej. Przeniesienie tych praw lub udzielenie na nie licencji wymaga zawarcia odrębnego porozumienia w formie pisemnej.

9.4
Jeżeli do wykonania umowy przez AKTON konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego) lub też praw pokrewnych, za zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Zamawiający, który prawa te udostępnił firmie AKTON w celu wykonania umowy. Jeżeli na skutek realizacji umowy przez AKTON naruszone zostaną prawa osób trzecich, Klient zwalnia firmę AKTON od wszelkich roszczeń tych osób, mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji umowy praw autorskich, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na Klienta.

9.5
Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku towarowego), które mają być wykorzystane w realizacji umowy. Na żądanie AKTON Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi, które mają być wykorzystane w celu realizacji umowy. W razie nie wykazania tych praw przez Klienta, AKTON jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

10. Ochrona danych osobowych

10.1
Składając zapytanie ofertowe lub zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczanie ich w bazie danych AKTON. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.2
Klient oświadcza, że dane osobowe przekazuje AKTON dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia.

10.3
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

11. Wierność odwzorowania produktów

11.1
AKTON zastrzega, że mogą istnieć różnice w kolorystyce pomiędzy zdjęciami produktów zamieszczonymi na stronie www.akton.pl www.akton.pl, w katalogach firmowych, ulotkach itp. a samymi produktami.

11.2
Ze względów technologicznych mogą występować nieznaczne różnice w kolorystyce towarów w obrębie tej samej partii.

11.3
Wyroby skórzane i skóropodobne z tej samej partii mogą różnić się nieco między sobą pod względem faktury i koloru. W konsekwencji podobne różnice mogą występować pomiędzy samymi produktami a ich zdjęciami.

11.4
Różnice opisane w punktach 11.1, 11.2 i 11.3 nie mogą być uważane za wadę towaru i nie stanowią podstaw reklamacji.

12. Zastrzeżenie własności towaru

12.1
Towar zakupiony przez Klienta staje się jego prawną własnością dopiero w momencie uregulowania całej należności za ten towar.

13. Postanowienia końcowe

13.1
Wszelkie zmiany odnoszące się do niniejszych warunków współpracy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.2
Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy.
Nieważne postanowienie zostaje zastąpione innym, zgodnym z obowiązującym prawem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy uznanego za nieważne postanowienia.

13.3
W sytuacji zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności lub sporów, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do działania zmierzającego ku zawarciu ugody.

13.4
W przypadku niemożności dojścia do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Łodzi.

13.5
Niniejsze Warunki współpracy obowiązują od dnia 06.04.2009

13.6
Firma AKTON Sp. J zastrzega sobie prawo do zmiany „Warunków współpracy”. Wszelkie zmiany „Warunków współpracy” obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.akton.pl .